Home > US > Kathy, MPH
Kathy, MPH
Logistics Volunteer
  • Logistics Volunteer
  • Admin

Kathy graduated from UC Berkeley (BA), Columbia University Mailman (MPH in Epidemiology).

She has worked on clinical trials with the Clinton Health Access Initiative, the World Health Organization in Cambodia, and ICAP. She now works for WebMD in business strategy and analytics, while working with Ti Kay Haiti.

Kathy te gradye nan UC Berkeley (lisans) ak Inivèsite Columbia nan fakilte sante piblik (metrize nan epidemyoloji).

Li te konn travay nan ese klinik (eksperyans pou wè ki medikaman ak pwotokòl pi efikas) avèk Inisyatif Aksè Lasante Clinton (Clinton Health Access Initiative), Òganizsyon Mondyal Lasante nan Kanbòdj, ak ICAP (pwogram lasante global nan Inivèsite Columbia). Aktiyèlman lap travay pou WebMD nan domenn estrateji biznis ak analiz, pandan lap travay tou nan Ti Kay Haiti.