Home > US > Margot, MD JD
Margot Albert
Margot, MD JD
Volunteer

Margot was the program manager for Ti Kay from September 2013 to July 2014.

Prior to living in Port au Prince she worked as a nonprofit lawyer in New York City for several years. After her time at Ti Kay she graduated from medical school at UCSF and now cares from underserved populations in the US.

Margot te chèf jesyon ak pwogramasyon Ti Kay depi septanm 2013 jouk jiyè 2014.

Anvan li te viv nan Port au Prince, li te travay kòm yon avoka san bi likratif nan vil Nouyòk pandan plizyè ane. Apre tan li nan Ti Kay li gradye nan lekòl medikal nan UCSF e kounye a, li pran swen nan popilasyon ki pa gen desèvi nan peyi Etazini an.